Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Ple de la corporació

Pròxima convocatoria: PLE EXTRAORDINARIURGENT
Día: 28
/07/2022 12:00h
Orde del día

El Ple, format per l’alcalde i els regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal i exercix les atribucions que li conferix la Llei 57/2003, de 16 de desembre de Mesures per a la Modernització del Govern Local.

Integrat per 25 regidors, el presidix l’alcalde

Els membres del Ple són:

Periodicitat De Les Sessions Del Ple

El Ple celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat mensual, excepte el mes d’agost.
El dia i l’hora de celebració seran el primer dijous de cada mes, a excepció dels mesos de gener i setembre, en què tindran lloc el segon dijous, a les 19.30 hores.
En el cas que tal dia siga festiu, o entre festius, la sessió s’haurà de celebrar el primer o segon dia hàbil immediat, anterior o posterior, llevat dels dissabtes.

Actes del Ple

Mocions