Torren-logotipo.svg

Serveis municipals

Logo-Consell-Agrari-(vectorial)-(1)

CONSELL AGRARI MUNICIPAL
Ubicació: c/ Fra Lluís Amigó, 42 baix
Telèfon:96 155 16 84
Fax: 96 156 40 12
Correu electrònic: consellagrari@torrent.es

 

 

 

OBJECTE SOCIAL DEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL

1. L’objecte del Consell Agrari Municipal és la gestió i administració de serveis i activitats agrícoles, la programació i execució d’activitats relacionades amb l’agricultura i la promoció i el foment de l’agricultura local, tot això en l’àmbit de les competències municipals a la matèria.

2. A aquest efecte, l’activitat del Consell Agrari Municipal es dirigirà al compliment de les finalitats següents:
a) Desenvolupament i execució d’obres i serveis d’interès agrari propis de la competència municipal.
b) La conservació, vigilància i custòdia de camins i instal·lacions municipals al medi agrari.
c) La promoció i el desenvolupament de l’agricultura i la ramaderia al terme municipal de Torrent, en el marc de les seves competències.
d) Assessorament en la matèria de la seva competència a l’Ajuntament de Torrent, i als particulars quan ho sol·licitin.
e) Iniciativa per a l’augment de la productivitat agrària, el desenvolupament dels recursos productius i els mitjans de producció, en l’àmbit de les seves competències.
f) Col·laborar amb la resta d’Administracions Públiques competents en matèria d’agricultura en l’elaboració i l’aplicació de normes que afectin temes d’interès general agrari, així com en la preparació i l’execució d’accions, reformes i mesures per a la millora i el progrés del sector agrari.
g) Desenvolupar, en el seu àmbit territorial i competencial, serveis, funcions i gestions, delegades o pròpies, que siguin d’interès general per als titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes en la seva activitat agrària, directament o en col·laboració o concert amb altres administracions públiques i entitats públiques i privades.
h) Totes aquelles que li atribueixin l’Ajuntament i les diferents administracions públiques.
i) Realitzar totes aquelles altres activitats o iniciatives tendents a la consecució de la promoció i foment de l’agricultura i ramaderia a la ciutat de Torrent.