Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Baixa al Padró d’Habitants

Descripció

Baixa per canvi de residència a un altre municipi.. El canvi de residència a un altre municipi o país produirà una baixa per este concepte. Tota persona que canvie de municipi de residència haurà de sol·licitar per escrit la seua alta en el padró del municipi de destí, i una vegada comunicada l’alta al municipi de procedència, este donarà de baixa al veí sense més tràmit.

Baixa per canvi de residència a l’estranger.. Per als ciutadans espanyols, en el cas que el trasllat siga a l’estranger haurà de sol·licitar l’alta en el Registre de Matrícula de l’Oficina o Secció Consular de destí, que la remetrà, a través del Ministeri d’Assumptes Exteriors, a l’Institut Nacional d’Estadística, el qual li donarà d’alta en el fitxer d’espanyols residents en l’estranger i traslladarà la baixa al municipi de procedència, on sense més tràmit, una vegada localitzada en el Padró, es donarà de baixa a l’interessat. En el cas dels estrangers, hauran de comunicar a l’Ajuntament per escrit la seua eixida d’Espanya, indicant data d’eixida i país de destí, perquè l’Ajuntament procedisca a la seua baixa.

Baixa per defunció. Encara que este procediment s’efectua d’ofici, es podrà donar de baixa en el padró als difunts. Per a això s’haurà d’aportar, bé per correu o personalment, un certificat de defunció, indicant les dades del remitent.

Baixa per inscripció indeguda:

  • Baixa en el padró per duplicitat, bé en el mateix municipi o en un altre.
  • Baixa per no residència. D’ofici o a instància de part, és el procediment per a tramitar la baixa de persones que consten empadronades en un domicili en què no viuen. Pot formular sol·licitud qualsevol persona major d’edat empadronada en el domicili on consten les persones que no visquen, o persona no empadronada que acredite interés legítim (titular de la vivenda).