Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Alta i Canvi de Domicili al Padró d’Habitants

Alta i Canvi de Domicili al Padró Municipal d'Habitants

ota persona que visca en Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del municipi on residix habitualment. Esta inscripció pot realitzar-se per naixement, canvi de residència procedent d’un altre municipi o de l’estranger o omissió per residir habitualment en Torrent i no figurar inscrit en cap padró. Qui visca en més d’un municipi s’inscriurà únicament en el que residisca durant més temps a l’any.

Quan es produïsca un canvi de domicili habitual dins del terme municipal de Torrent, l’interessat ha de sol·licitar el canvi en el Padró d’Habitants.

Els menors d’edat no emancipats i els majors incapacitats han de figurar empadronats en el domicili dels pares que tinguen el seu guarda o custòdia, o representants legals, excepte autorització per escrit d’estos per a residir en un altre domicili.

Tràmit

Este tràmit va dirigit a persones que residixen habitualment en el municipi de Torrent.
El tràmit és presencial, en l’Oficina d’Informació (Tdic) de l’Ajuntament, carrer Ramón y Cajal, 1.

1.- Se sol·licita exclusivament de manera presencial, presentant la documentació requerida.

2.- El personal del TDIC comprova que ha sigut presentada la documentació necessària.

3.- Una vegada comprovat, en la mateixa Oficina de presentació es realitza la inscripció corresponent en el Padró Municipal d’Habitants.

4.- Quan així se sol·licite, la mateixa Oficina passa a expedir el volant d’empadronament en què figuren les dades aportades.

En qualsevol altre cas, el termini màxim per a resoldre l’empadronament és de TRES MESOS a partir de la sol·licitud, segons el que establix l’article 21 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació

La documentació a aportar dependrà de cada cas particular, contemplant els apartats següents:

1.- Sol·licitud d’inscripció en el Padró d’Habitants ( full padronal).

2.- Documents que acrediten la identitat, en vigor.

3.- Documents que acrediten la representació (menors i incapacitats).

4.- Documents que acrediten el domicili de residència.

Informació Complementària

Si hi han persones empadronades en la vivenda que no residixen, per a realitzar una nova inscripció, s’iniciarà un expediente de baixa per inscripció indeguda als empadronats anteriors.

La inscripció d’estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent haurà de ser objecte de renovació periòdica cada 2 anys. Es declararà la caducitat d’inscripcions que han de renovar-se periòdicament, sempre que l’interessat no haguera procedit a la renovació. En este cas, la caducitat podrà declarar-se sense necessitat d’audiència a l’interessat.

*Normativa que regula este servici

– Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció donada per Llei 4/1996, de 10 de gener, en relació amb el Padró Municipal, i modificada en els seus articles 16 i 17 per Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre.

– Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, i modificat en el seu títol II per R.D. 2612/1996, de 20 de desembre.

– Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.