Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Qualitat Ambiental

Aire

Oficina Municipal per a la Lluita Contra el Canvi Climàtic

El Ple de l’Ajuntament d’1 d’abril de 2010, aprovà l’adhesió de l’AJUTAMENT DE TORRENT a la Xarxa de Ciutats pel Clima i el Pacte dels Alcaldes. Un dels compromisos adquirits al formar part d’estes Entitats, va ser l’elaboració d’un Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Torrent, amb amb la finalitat d’avaluar la situació energètica del municipi i oferir una sèrie d’actuacions dirigides a complir els compromisos adquirits de reducció d’emissions i promoció de l’estalvi i l’eficiència energètica.

Per tot això, tinent d’alcalde Delegat de Medi Ambient, Agricultura, Cicle Integral de l’Aigua, Informació, Règim Interior i Participació, en virtut de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia núm. 2892/2013 d’11 de novembre de 2013, DECRETE:

Primer .- Procedir a l’exposició pública del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) de Torrent pel termini d’dos messos comptats des del següent a publicació del present Decret en el B.O.P. en els termes establits en la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Segon.- El contingut dels esmentats documents podran ser consultats en l’Ajuntament de Torrent, Delegació de Medi Ambient (C/ Ramón i Cajal, 1 de Torrent) en horari de 9:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres i el pagina web de l’Ajuntament: www.torrent.es

Agua

Soroll