Torren-logotipo.svg

Serveis municipals

Presentació Perfil de Contractant

El Perfil de Contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d’obres d’un valor estimat superior a 200.000 euros (IVA exclòs) i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros (IVA exclòs).

També és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d’obres d’un valor estimat superior a 50.000 euros (IVA exclòs) i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros (IVA exclòs).

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions municipals de contractes d’obres d’un valor estimat superior a 200.000 euros (IVA exclòs) i de la resta de contractes municipals superiors a 60.000 euros (IVA exclòs). També és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d’obres d’un valor estimat superior a 50.000 euros (IVA exclòs) i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros (IVA exclòs).

Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual municipal, trobaran a la “Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana”, entre d’altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les actes de la Mesa de Contractació i les adjudicacions de l’Ajuntament de Torrent a partir de l’1 de gener del 2012. També trobareu els projectes, els plecs, model de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques i la resta d’informació addicional de les licitacions en curs de l’Ajuntament de Torrent.

D’altra banda, el Servei de Contractació de l’Ajuntament de Torrent va sol·licitar el 2016 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’adhesió a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP), del qual es va rebre el full d’acceptació d’aquesta adhesió, creant un Perfil de contractant a l’Ajuntament de Torrent

Per a qualsevol dubte, aclariment o ampliació de la informació, podeu sempre dirigir-vos a “Informació del Departament de Contractació i Compres”.

Els “Indicadors de Transparència” permeten conèixer informació detallada sobre els procediments de contracció emprats i contractes administratius formalitzats per l’ajuntament de Torrent, inclosos els contractes menors d’obres, serveis i subministrament. Així mateix, s’hi inclouen dades econòmiques de les operacions dutes a terme amb proveïdors i contractistes més importants de l’ajuntament de Torrent.

Finalment, les persones interessades a concórrer als expedients d’alienació de béns patrimonials poden obtenir tota la informació a “Venda de Patrimoni”.