Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Tinença d’animals potencialment perillosos

Informació per Obtindre la Llicència per a Tinença d'Animals Potencialment Perillosos

Descripció

La tinença d’animals potencialment perillosos, requerix la prèvia obtenció d’una llicència administrativa municipal

Tenen la consideració d’animals potencialment perillosos els següents:

a) Gossos (amb més de tres mesos d’edat) de les races següents:
American pit bull terrier
American staffordshire terrier
Akita inu
Bullmastiff
Bull terrier
Dòberman
Dog argentí
Dog de bordeus
Fila brasiler
Mastí napolità
Gos de presa canari
Gos de presa mallorquí
Rottweiler
Staffordshire bull terrier
Tussa Inu

b) Gossos que siguen encreuament de les anteriors races entre si, o amb altres races, obtenint una tipologia semblant a algunes d’estes races, així com les característiques de la qual es corresponguen amb totes o la majoria de què figuren en l’Annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/99, del Règim Jurídic d’Animals Potencialment Perillosos, llevat de les excepcions referents a gossos guia o d’assistència, d’acord amb les condicions establides en el citat reial decret.

c) Gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu o que hagen protagonitzat agressions a gossos o a altres animals i l’agressió del qual ha sigut notificada o puga ser demostrada. La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l’autoritat competent, amb un informe previ d’un veterinari oficial o col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent autonòmica o municipal.

d) Gossos ensinistrats per a l’atac.

e) Animals de la fauna salvatge:
– Rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 quilograms de pes actual o adult.
– Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals precise hospitalització de l’agredit, sent l’agredit una persona no al·lèrgica al tòxic.
– Mamífers: aquells que superen els 10 quilograms en estat adult.

Sol·licitud

Han de sol·licitar l’autorització municipal aquelles persones, majors d’edat, residents en Torrent que desitgen ser titulars d’alguns dels esmentats animal i que no hagen sigut sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/99, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, si és el cas, renovació de la llicència, haver sigut sancionat amb la suspensió temporal de la mateixa, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada haja sigut complida íntegrament.

Documentació a presentar

– Fotocòpia DNI.

– Fotografia grandària carnet.

– Certificat d’aptitud física i psicològica. Estos certificats se sol·liciten i obtenen en els centres de reconeixement autoritzats i pot presentar-se originals o còpies compulsades.

– Segur de responsabilitat civil, còpia completa de les condicions generals, particulars, especials i qualssevol altres que li entregue la companyia asseguradora respecte a l’assegurament del risc de tinença d’estos animals, en el que conste una cobertura mínima de 120.000.-€ i còpia del rebut de pagament en què conste que el segur està en vigor.
La pòlissa cobrirà els danys causats a tercers de conformitat amb el que establix l’article 3a del Decret 145/2000 pel que es desenvolupa a la Comunitat Valenciana la Llei 50/99 i en l’article 1.905 del Codi Civil.

– Còpia de la inscripció de l’animal en el Registre Informàtic d’Identificació Animal (RIVIA).

– Inscripció en el cens caní municipal.

– Sol·licitud firmada d’antecedents penals (conforme al model existent en el TDIC o apartat tràmits de la pàgina web ajuntament i que serà tramitada per la unitat administrativa).

SOL·LICITUDS ANUALS

Per a mantindre la vigència de la llicència durant els 3 anys següents a la seua concessió, és obligatori presentar anualment:

– Còpia de la cartilla sanitària de l’animal o passaport actualitzada

– Còpia del rebut del pagament anual del segur

SOL·LICITUDS DE RENOVACIÓ CADA 3 ANYS

Amb 3 mesos d’antelació a la data d’expiració de la llicència s’ha de presentar instància general, adjuntant els documents següents:

– Còpia DNI.

– Fotografia grandària carnet.

– Certificat d’aptitud física i psicològica. Estos certificats se sol·liciten i obtenen en els centres de reconeixement autoritzats i pot presentar-se originals o còpies compulsades.

– Segur de responsabilitat civil, còpia completa de les condicions generals, particulars, especials i qualssevol altres que li entregue la companyia asseguradora respecte a l’assegurament del risc de tinença d’estos animals, en el que conste una cobertura mínima de 120.000.-€ i còpia del rebut de pagament en què conste que el segur està en vigor.
La pòlissa cobrirà els danys causats a tercers de conformitat amb el que establix l’article 3a del Decret 145/2000 pel que es desenvolupa a la Comunitat Valenciana la Llei 50/99 i en l’article 1.905 del Codi Civil.

– Inscripció en el cens caní municipal.

– Còpia de l’inscripció de l’animal en el Registre Informàtic d’Identificació Animal (RIVIA)

– Sol·licitud firmada d’antecedents penals (conforme al model existent en el TDIC o apartat tràmits de la pàgina web ajuntament i que serà tramitada per la unitat administrativa).

Els gossos potencialment perillosos han de circular sempre per vies o espais públics subjectes amb corretja curta de menys de 2 metres i no extensible, amb boç lloc i no podran ser conduïts per menors o persona incapacitada.

Els animals potencialment perillosos, que es troben en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d’estar lligats, llevat que es dispose d’habitacle amb la superfície, altura i adequat tancament, per a protegir a les persones o animals que accedisquen o s’acosten a estos llocs.

Els gossos destinats a guarda, hauran d’estar sota la responsabilitat dels seus amos, en recintes on no puguen causar danys a les persones o coses, havent d’advertir-se en lloc visible l’existència de gos guardià.