Torren-logotipo.svg

Serveis municipals

Admissió d’alumnes

DELIMITACIÓ DE LES ÀREES D'INFLUÈNCIA DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE TORRENT

El Consell Escolar, reunit en sessió ordinària el dia 26 d’abril de 2021, va prendre el següent:

ACORD (*)

Primer. Proposar al Sra. Directora Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la delimitació de les àrees d’influència dels centres docents públics de Torrent, als efectes d’escolarització, que s’indiquen a continuació.

(*) Publicació d’aprovació per la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de data 4 de maig de 2021.

A) Educació infantil i educació primària
Esta delimitació consta de 3 zones que comprenen els centres docents següents:

Zona AZona BZona C
Centres públicsCentres privats-concertatsCentres públicsCentres privats-concertatsCentres públicsCentres privats-concertats
CEIP S. J. BAPTISTAC.S.J. STA. ANACEIP FCO MAICASC. STO TOMASCEIP LES TERRETESC.M SACRAMENTO
CEIP EL MOLÍC. PURISIMACEIP ANT. MACHADOC. EL DRACCEIP SANT PASQUALC. STA TERESA
CEIP M. DÉU DEL ROSARIC. MONTE-SIONCEIP M. HERNÁNDEZC. PLEYADEC. EL VEDAT
CEIP JUAN XXIIIC.M. AUXILIADORAC. M. PETRA
CEIP LOPE DE VEGA

B) Educació Secundària Obliglatòria i batxillerat
Aquesta delimitació consta de 2 zones que comprenen els centres docents següents:

Zona AZona B
Centres públicsCentres privats-concertatsCentres públicsCentres privats-concertats
CEIP S. J. BAPTISTAC.S.J. STA.ANAIES LA MARXADELLAC.M SACRAMENTO
IES TIRANT LO BLANCC. PURISIMAIES VELES E VENTSC. STA TERESA
IES SERRA PERENXISAC. MONTE-SIONC. EL VEDAT
C.M. AUXILIADORAC. EL DRAC
C. PLEYADE
C. M. PETRA

Aprovat pel Consell Escolar Municipal de data 10/02/2016 (*)
(*) Publicat el 3 de maig per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València

Dit açò, el procediment d’admissió d’alumnat nou o que ha de traslladar-se de centre queda determinat per l’oferta de places vacants. Per tant, s’estableix que, en el cas que hi haja una demanda superior a les places escolars disponibles, s’ha d’implantar un sistema objectiu de prioritat en l’accés; es tracta d’un barem que atén uns criteris objectius determinats.

Descripció:

Dur a terme el procediment d’admissió i matriculació dels alumnes als centres docents públics i als ensenyaments de centres privats concertats que imparteixen educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, formació professional específica de grau mitjà i batxillerat i que regula la Generalitat Valenciana.

Objectius:

Escolaritzar l’alumnat nou o que ha de traslladar-se de centre en la ciutat de Torrent.

Destinataris:

Alumnat de 3 a 16 anys que cursen estudis d’educació infantil de 2n cicle i ensenyaments obligatòria (primària i secundària).

Sol·licituds:

Els pares o tutors legals dels alumes són els encarregats de sol·licitar, iniciar i seguir el procés.
Hi ha uns requisits establerts referents a l’edat i a aspectes acadèmics específics per al nivell educatiu i curs a què es pretén accedir, que hauran de atendre’s i respectar-se, i que es determinen per la Conselleria d’Educació.
Cal emplenar una sola instància (model oficial), que haurà de presentar-se només al centre docent elegit com a primera opció, junt amb altres documents.
És imprescindible aportar la documentació que acredita les circumstàncies al·legades pel que fa als criteris de valoració.
La Comissió de Escolarització, que es forma pel Consell Escolar Municipal d’entre els seus membres, adjudicarà plaça a tots aquells alumnes que no hajen obtingut lloc escolar en els centres de la seua elecció.

Més Informació:

Ajuntament de Torrent, delegació d’Educació.
Teléfonos 96 111 11 11, extensions 1182, 1068, 1054, 1067


Web del xiquet: www.torrentjove.com/val

Calendari de sol·licituds:

Les peticions hauran de presentar-se en els centres d’elecció en les dates que marque la Conselleria d’Educació mitjançant la Resolució de la Direcció Territorial que es publica cada any al DOCV.