Torren-logotipo.svg

Serveis municipals

Full de reclamacions

Els fulls de reclamacions es componen d’un joc de quatre impresos autocopiatius. L’original és de color blanc i les còpies rosa, verd i groc.

Qui n'ha de tindre?

Segons la normativa de la Comunitat Valenciana ha de tindre fulls de reclamacions qualsevol persona o empresa que comercialitze béns o preste servicis: els comerços, els prestadors de servicis a domicili, els espectacles públics, els bancs, els advocats, les clíniques, les agències d’assegurances, els taxis, etc.
Tots els obligats a disposar de fulls de reclamacions han d’exposar en els seus locals, de forma perfectament visible, un cartell en què anuncien que disposen d’estos fulls per a tota persona que els sol·licite.

Com s'omplin els fulls de reclamacions?

Els fulls de reclamacions han d’estar en el mateix lloc en què es comercialitzen els productes o es presten els servicis. També poden ubicar-se en la zona d’informació o atenció al client.
Han de ser entregades immediatament al consumidor, sense que se’l puga obligar a desplaçar-se a un altre lloc per a obtindre’ls ni que haja d’esperar de forma innecessària que li’ls entregue una altra persona que estiga absent en eixos moments del local.

A l’omplir el full de reclamacions, el consumidor ha de fer constar-hi:
– Les seues dades, expressades amb precisió (nom, número de DNI o passaport, etc.) i, sobretot, expressar amb claredat els fets objecte de la reclamació i què és el que sol·licita per a resoldre el problema.
– A més, si el reclamat no ho fa, serà el mateix consumidor el que hi faça constar les dades de l’establiment.
– En el mateix full, el comerciant o prestador de servicis ha d’exposar la seua versió dels fets en l’apartat destinat a este efecte.
– Després d’açò, el consumidor es quedarà amb els exemplars blanc i verd i el professional amb les còpies rosa i groga.

Què ha de fer el consumidor amb els seus exemplars?

El consumidor haurà de remetre la còpia blanca juntament amb els documents que considere convenient (tiquet, resguards, etc.) al registre de l’OMIC de la seua població, o al servici territorial de Consum corresponent a la seua província. En el nostre cas, haurà de dirigir-se al registre del mateix Ajuntament ubicat en el carrer de Ramón y Cajal, 1, 46900 Torrent, o a qualsevol altre de la Generalitat.
Cal tindre en compte que els fulls de reclamacions contra establiments turístics s’han de remetre, una vegada emplenats, als servicis territorials de Turisme.

Què fer si no ens volen facilitar els fulls de reclamacions o no en tenen?

Si un establiment o professional es nega a facilitar al consumidor el corresponent full de reclamacions, o no en té, el consumidor podrà sol·licitar la presència de la policia local en el lloc dels fets perquè alce acta d’allò que haja passat, ja que s’estarà produint una infracció en matèria de consum.
Siga com siga, el fet que l’establiment no dispose de fulls de reclamacions no impedix que el consumidor expose la seua queixa, ja que bastarà que la presente per mitjà d’un simple full en qualsevol dels llocs comentats anteriorment.

PER A SABER-NE MÉS

  • Servicis territorials de Consum
  • Oficines municipals d’informació al consumidor

Tel.: 012
Tel: 96 386 60 00
Pàgina web: www.gva.es
PORTAL DEL COMERCIANT: Els FULLS DE RECLAMACIONS. Informació