Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

O.M.I.C. Oficina Municipal d’informació al Consumidor

OMIC

Què és l'OMIC?

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), és un nou servici públic totalment gratuït d’informació, ajuda i orientació, destinat als consumidors i usuaris ubicats en la ciutat de Torrent, perquè puguen exercir adequadament els seus drets bàsics com a consumidors.

La normativa de protecció als consumidors i usuaris es basa en un concepte de consumidor o usuari que és un poc diferent de la noció comuna del terme. Segons la legislació que protegix els nostres drets, consumidor o usuari és qualsevol persona que adquirix, utilitza o fa ús d’algun producte o servici, sempre que ho faça com a destinatari final. Per exemple, qui compra una pastilla de sabó per a llavar-se és un consumidor i qui utilitza el transport públic per a anar al treball és un usuari. Si els productes o servicis són adquirits per persones o empreses per a ser incorporats a processos de producció, transformació, comercialització o prestació de servicis a tercers, estes persones o empreses no són considerades legalment com a consumidors. Per exemple, la persona que compra llet per a fabricar pastissos i vendre’ls en la seua pastisseria no és un consumidor i l’empresa que utilitza un tren per a transportar les seues mercaderies no és un usuari.

On es troba?

C/ Mariano Puig Yago, 8
46900 Torrent
Tel.: 96 111 18 58
Fax: 96 129 53 77
E-mail: omic@torrent.es

Quins servicis oferix?

Rep i gestiona queixes, reclamacions i denúncies dels consumidors davant de les persones i/o organismes corresponents.
Fa, en els casos en què es considera oportú, actes de mediació entre el consumidor i el comerciant o productor de béns i servicis objecte de la reclamació.
Forma i educa els consumidors en els temes referits al consum de béns o la utilització de servicis per mitjà de campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.
Inspecció dels béns, productes i servicis d’ús i consum comú, ordinari i generalitzat.
En general, garantix la defensa dels interessos i dels drets dels consumidors protegint la seua salut, seguretat i legítims interessos econòmics.

Qui pot reclamar?

Poden reclamar les persones físiques i també les jurídiques (associacions professionals, comunitats de veïns, etcètera) que adquirisquen alguna cosa o utilitzen algun servici per al seu propi consum, utilització, profit o ús.

Quan reclamar?

Quan compre un article o utilitze un servici que lesione:

 • La salut o la seguretat
 • Els interessos econòmics
 • O li produïsca un perjuí.

Com reclamar?

 • Personalment
 • Per escrit

Tot pel registre d’entrada de l’Ajuntament

L'arbitratge de consum

L’ arbitratge de consum és un procediment per a solucionar controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, sense necessitat d’acudir als tribunals ordinaris de justícia. L’arbitratge de consum és:

Gratuït Privat Voluntari Igualitari

Senzill Executiu Àgil Parcipitatiu

És el sistema de resolució de les reclamacions en matèria de consum previst en l’article 31 de l’Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i el regula el Reial Decret 636/1993.

Els avantatges que oferix són els següents:

 • El distintiu oficial que exhibixen les empreses o professionals adherits a este sistema oferix als clients una garantia afegida sobre els seus productes o servicis.
 • Afavorir el diàleg i la confiança amb els clients, els quals, en cas de desacord, poden utilitzar este sistema.
 • Evita plets llargs i costosos.
 • Dóna suport a la imatge de prestigi de les empreses o professionals, alhora que propicia la seua selecció per part dels consumidors.
 • La composició del Col·legi Arbitral és tripartita: administració, consumidors i sector empresarial. És a dir, que els interessos, tant dels empresaris o professionals com dels consumidors, estaran representats en la mateixa Junta Arbitral.
 • Benefici de la publicitat institucional a favor de les empreses i professionals adherits al Sistema Arbitral de Consum.
 • És debades. En el cas de litigi, no s’originaren costos per a cap de les parts.
 • El resultat de l’arbitratge de consum es produïx abans de quatre mesos des de la designació del Col·legi Arbitral.
 • La resolució de l’arbitratge s’arreplega per escrit i és de compliment obligat per a les parts.

L'arbitratge s'ha de fer en:

Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana

[llamando al 012 para saber la ubicación]

O bé, en la mateixa Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de la població. En qualsevol d’estos organismes es faran les gestions per a solucionar el problema i evitar, si és possible, l’arbitratge.

Si este és necessari, ha de formalitzar-se la reclamació per escrit davant de la Junta Arbitral corresponent, i sol·licitar la realització de l’arbitratge.

La Junta Arbitral rep les parts i intenta que arriben a un acord satisfactori.

El resultat de l’arbitratge s’ha de reflectir per escrit i és de compliment obligatori per a les parts (caràcter vinculant i executiu).

El sistema d’arbitratge de reclamacions de consum és vàlid per a resoldre totes aquelles reclamacions en què no concórreguen intoxicació, lesió o mort, ni hi haja indicis racionals de delicte.

Les normes aplicables d’este òrgan són el Reial Decret 636/1993, de 3 de maig, del Govern de la Nació pel qual es regula el sistema arbitral de consum (Butlletí Oficial de l’Estat.OE-del 21-5-1993, núm.121, (p. 154001) modificat el 15 de Febrer de 2008.