Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Tinença d’animals de companyia

Informació Bàsica Sobre Tinença d'Animals de Companyia

Tràmit

L’objecte del procediment és la inscripció d’animals de companyia (gossos i gats) en el cens municipal d’animals de companyia, donar-los de baixa si es troben difunts, o actualitzar qualsevol altra dada del registre que haja canviat.

D’acord amb l’ ordenança municipal sobre tinença d’animals que té per objecte la protecció i regulació específica dels animals en general i dels animals de companyia en particular, s’establix una normativa que regula les interrelacions entre les persones i els animals que pot ser consultada en la pàgina web de l’ajuntament. Per a qualsevol aclariment poden dirigir-se al departament de sanitat municipal.

Els articles mes destacats pel que fa a la tinença d’animals en vivendes són els següents:

Article 7.- la tinença d’animals en vivendes urbanes i altres immobles. Estarà condicionada que les circumstàncies higièniques del seu allotjament siguen òptimes, a l’absència de riscos en l’aspecte sanitari i a la inexistència de perills i molèsties evitables per als veïns o altres persones.

Article 28.- les persones propietàries d’animals de companyia, principalment gossos i gats, estan obligades a inscriure als mateixos en el cens municipal d’animals de companyia dins del termini máximo de tres mesos del seu naixement o d’un mes de la seua adquisició.

Article 36.- el propietari/a o posseïdor/a d’un animal de companyia tindrà l’obligació de mantindre-ho en bones condicions higienicosanitàries, albergar-los en instal•lacions adequades i realitzarà qualsevol tractament preventiu declarat obligatori.

Article 38.- els gossos destinats a guarda, hauran d’estar sota la responsabilitat dels seus amos, en recintes on no puguen causar danys a les persones o coses, havent d’advertir-se en lloc visible l’existència de gos guardià.

Article 39.- la tinença d’animals de companyia en vivendes urbanes queda condicionada a un allotjament adequat, a no atemptar contra la higiene i la salut pública i que no causen molèsties al veïnat, sense que el nombre d’animals puga servir de causa o justificació.

No estarà permesa la permanència continuada de gossos i gats en les terrasses i balcons dels pisos, així com utilitzar els mateixos per a l’alleujament fisiològic dels animals permetent que el rovell caiga a la via pública a través dels seus desaigües o sobreeixidors.

Respecte a la conducció per la via pública dels animals de companyia cal tindre en compte les consideracions següents:

Article.37.- el propietari o propietari d’un animal de companyia i en especial del gos, haurà de tindre-ho en les vies públiques davall el seu control en tot moment. Quan es tracte de gossos que manifesten tindre un caràcter agressiu hauran de ser conduïts per la via pública portant boç.

Article 42.- les persones que conduïsquen gossos i altres animals hauran d’impedir que estos depositen les seues defecacions en les voreres, passejos, jardins i, en general, en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants.

Perquè els animals defequen, si no existira lloc assenyalat per a això en les proximitats, hauran de portar-los a la calçada junt amb el rastell i el més pròxim a l’embornal del clavegueram o en zones no destinades al pas ode vianants ni a llocs de joc.

En tot cas, el conductor de l’animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, inclús havent de netejar la part de la via pública que haguera sigut afectada si queden restes que atempten contra la higiene i l’estètica del lloc.

Es prohibix abandonar els animals

Es prohibix subministrar aliment de forma continuada i en espais públics a animals assilvestrats, abandonats i/o guies de carrers.