Adreça: PD. Corral del Colero 79 C
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització: Enlace GeoTorrent
Telèfon: 629470435
Persona de contacte: President: Rafael Penalba Gramaje
Observacions: Registre municipal d’associacions núm. 178