Adreça: c/ Azorín, 13
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització: Enlace GeoTorrent
Telèfon: 961554090
Telèfon 2: 665490121
Persona de contacte: President: Carlos Viva
Observacions: Registre municipal d’associacions núm. 20