Adreça: c/ Constitucion 55
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització: Enlace GeoTorrent
Telèfon: 679197907
Telèfon 2: 961205000
Persona de contacte: President: Ismael Salguero Mena
Horari: DILLUNS a DIVENDRES: De 8.30 h a 18.30 h / DISSABTES: De 9.00 h a 12.30 h
Correu electrònic: ampalesterretes@gmail.com
Observacions: Registre municipal d’associacions núm. 177