Logotipo del Ajuntament Torrent

Serveis municipals

Gabinet Psicotècnic Municipal

Programes preventius dirigits a mares i pares en periode pregestacional i postgestacional

Descripció

El servei ofereix l’atenció als alumnes per part de professionals (psicòlegs, pedagògs i logopedes) especialitzats en el tractament preventiu i/o assistencial de l’alumnat que tinguen dificultats escolars i trastorn en el desenvolupament o amb risc de tindren.
El Gabinet Psicopedagògic Municipal ofereix, entre d’altres serveis:
• Avaluació psicopedagògica de l’alumnat
• Intervenció psicoeducativa
• Tractament psicoterapèutic
• Servei d’audició i llenguatge
• Assistència i assessorament familiar
• Educació sexual
• Servei d’atenció primerenca
• Programes per a la milora del rendiment i la convivència escolar en els instituts d’ensenyament obligatori

Destinataris

Alumnat de centres públics
El Gabinet desenvoluparà la seua tasca professional sobre els alumnes escolaritzats als centres públics, a les instalacions del col·legi.

Alumnat de centres privats i concertats
Els sol·licitants provinents de centres concertats, hauran de desplaçar-se a les instal·lacions del Gabinet; però prèviament hauran de sol·licitar autorització mitjançant instància.

En casos excepcionals, atendrà els ciutadans de Torrent que ho necessiten (per exemple: atenció a persones afectades per circumstàncies excepcionals com ara accidents col·lectius o catàstrofes).

Lloc de presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’haurà de fer al Departament d’Educació de l’Ajuntament; directament o mitjançant la web de l’Ajuntament, i s’adjuntarà la documentació preceptiva.
Una vegada realitzada la sol·licitud, el Departament d’Educació expedirà una autorització i hauran d’acudir al Gabinet on es formalitza la cita prèvia.

Qui fa l’activitat

El Gabinet Psicotècnic Municipal, format per professionals especialitzats en les matèries a tractar (psicòlegs, pedagògs, logopedes…)

Més Informació

Departament d’Educació de l’Ajuntament de Torrent.
Telèfon: 961 111 111. Ext: 1182, 1066, 1068, 1054, 1067.
Gabinet Psicotècnic Municipal
Telèfon 96 111 18 39.