Adreça: Avinguda al Vedat, 103 (Edifici Metro)
Codi postal: 46900 Torrent
Plànol de localització:  Enlace GeoTorrent
Telèfon: 961559412
Fax: 961588574